Avantprojecte de Llei sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica

Guardar